Nyitott Házak

Bővebb információ a Nyitott Házakról!

Az alapítók felismerték, hogy rendkívül fontos egy mindenki számára nyitva álló közösségi tér, olyan találkozási pont, ahol állandóan van kihez fordulni, jelen vannak a segítők. A problémák megoldásán túl nagyon fontos a kapcsolatépítés, amely a nyitott térben személyessé válik, ezáltal kiépül a bizalom olyan hídja, amely az egyéni ügyek (hivatalos dokumentumok, szociális kérelmek, mentálhigiénés segítség) elintézéséhez feltétlenül szükséges, lebonyolításukhoz a megfelelő hátteret biztosítja.
Elengedhetetlen, hogy minden rászoruló legalább egyszer hozzájusson egy tál meleg ételhez. Ez nem csak a létfenntartás szempontjából fontos, hanem az egészséget is óvja, segítséget ad azon rászorulók számára, akik tartósan betegek vagy már idősek. A térítésmentes népkonyhán étkezők a szociális ellátásnak olyan formájában részesülnek, amely más ellátással nem összekapcsolható, így a népkonyhán étkezők más élelmezési ellátási formát nem tudnak igénybe venni.
A Nyitott Házak munkatársai küldetésüknek tekintik azt is, hogy összefogják mindazon segíteni akaró, jó szándékú keresztény törekvéseket, amelyekkel a helyi társadalom aktív tagjai támogatni kívánják a rászorultakat. A közös programok szervezése mellett fontosak a különböző adományok gyűjtése, a természetbeni ellátások, a tartós élelmiszerek, a ruhaneműk, a tisztálkodási eszközök biztosítása és a pénzbeli támogatások eljuttatása a rászorulók számára.
Különösen fontos az elesettek számára, hogy megfelelő személyes segítséget kapjanak hivatalos ügyeik intézéséhez. Sok esetben azért marad el a problémák megfelelő kezelése, azért is kerülnek hátrányosabb helyzetbe a különböző ellátási formákhoz való hozzáférésben, mivel nincs a segítségkéréshez bátorságot adó emberi kapcsolat. A Nyitott Házban dolgozók különösen fontosnak tartják ezért, hogy a területet jól ismerő szakemberek jogi és szociális tanácsadással is segítsék a hozzájuk fordulókat.
Általános tapasztalat, hogy a nehezebb élethelyzetben, mélyszegénységben élők alacsonyabb érdekérvényesítési képességgel rendelkeznek. Sokszor nem ismerik azokat a rendelkezéseket, amelyek alapján szociális juttatások illetnék meg őket.
Az illetékes szakemberekkel való kapcsolat hiánya a rászorulókat elveszetté teszi a hivatalos ügyintézés adminisztrációs útvesztőjében.
Tájékozatlanok az alapvető emberi és polgári jogok tekintetében is, ügyintézéseik során kiszolgáltatottnak érzik magukat ezért gyakran bele sem kezdenek a hivatalos eljárásba. A mindennapi életért folytatott küzdelem, a szegénységből adódó kilátástalanság gyakran uzsorások vagy a helyzetükkel más módon visszaélő csoportok hálójába taszítja őket. Az elesettek ezen csoportjáról gyakrabban állapítják meg a különböző kutatások is, hogy tehetetlenségük a jogszerűtlen hatósági intézkedésekkel szemben felerősödik.
Mindezeket figyelembe véve rendkívül fontosak a Nyitott Házak átfogó, komplett jogi és szociális szolgáltatásai, a különböző hivatalos ügyek az írásbeli vagy elektronikus ügyintézésbeli segítségnyújtás.
A program egyik legfontosabb eleme, hogy a megszületendő gyermekek és szüleik számára biztonságos környezetet nyújtson. A veszélyeztetett családba érkező újszülöttek a szülők hátrányos helyzetéből eredően már egészen korán komoly nehézséggel néznek szembe. Egészen kis korban biztosítani kell a barátságos környezetet és a rendszerességet mind a gyermek, mind az őket ellátó édesanya számára. A szakemberek egyöntetű véleménye alapján nehezen pótolható hátrányt jelent a későbbiekben is, ha a kisgyermekek korai fejlesztése, gondozása valamint szocializációja elmarad.
Ennek biztosítása érdekében segíteni kell valamennyi édesanyát, de különösen a nehéz helyzetben élő fiatal szülőket, a fiatalkorú édesanyákat. Támogatni kell tehermentesítésüket, életvezetési tanácsadással, segítségnyújtással hozzájárulni, hogy felelős szülőkké és gondozóvá válhassanak. A Nyitott Ház külön fókuszál ezért az édesanyák segítésére megfelelő, az élethelyzetüket jól ismerő szakemberek bevonásával, csecsemő és kisgyermek gondozási tanácsadásban részesülhetnek.
A Szövetség alapítói az elmúlt évtizedek kutatásaira alapozva elengedhetetlennek tartották a megfelelő mentális és szociális fejlesztés megjelenését intézményeikben. A szabadidős programok személyessé teszik az ellátott gyermekek és a segítők kapcsolatát. A különböző játékok közös gyermeki örömein túl döntővé válik a fejlődést biztosító sikerélmény, az együttműködési készség és kultúra. Erősödik ezzel a közösséghez tartozás érzése, csökkennek a beilleszkedési zavarok, általános mintává válhat a szabályok betartása, a normakövetés. A játékos programok hozzá segítenek a társadalmi viselkedési szokások elsajátításához, előmozdítják a gyermekek és szüleik szocializációját és társadalmi integrációját. A fiatal korban nyújtott megfelelő segítség különösen fontossá válhat a cigány és nem cigány lakosság közötti kapcsolatteremtésben, a kölcsönös előítélet lebontásában, a társadalom életében való hatékony részvételben.
A fiatalok számára az iskolai hátrányok és a lemaradás pótlása érdekében döntőnek bizonyulhat a megfelelő tanulmányi segítségnyújtás, ennek érdekében a Nyitott Házak a fiatalok szabadidős programjainak szervezésében is igyekeznek edukációs segítséget nyújtani az iskolai tanulmányokhoz, a megfelelő továbbtanulás és szakmaválasztás első lépéseinek megtételében. Rendszeresek a különböző kirándulások és az egymást erősítő képességfejlesztő táborok szervezése, a környezet megismerését szolgáló fesztiválok felkeresése. Ez nemcsak az ismeretek bővítésében bizonyul hasznosnak, a közös élmény erősíti a közösséget, az ott folyó munkát, az együttműködés kultúráját.
A különböző felmérések igazolják, hogy a hátrányos helyzetű, mélyszegénységben élők számára a nyolc általános iskolai osztály befejezése is komoly kihívást jelent, ha korábban diákként bármilyen okból megtört tanulmányi előmenetelük. Különösen fontos ezért, hogy - lehetőség szerint még fiatal korban - befejezhessék általános iskolai tanulmányaikat és bekerüljenek a jobb megélhetést, stabilabb élethelyzetet megalapozó szakképzés rendszerébe.
A fiatalok továbbtanulási motiválása mellett a felnőttek számára is fontosak a képzési lehetőségek. A Nyitott Ház szakembereinek kettős célja van mindezen lehetőségek biztosításával. Egyrészt cél, hogy a hozzájuk forduló felnőttek munkavállalását a különböző képzettségek megszerzésével segítsék - támogatva ezáltal a munkaerő piacra való beilleszkedésüket, reintegrációjukat. Másrészt nagyon fontos, hogy a hátrányos helyzetben élők ne érezzék az egyedüllétből eredő kiszolgáltatottságot, így a képzési programokon keresztül erősíteni lehet a helyi közösségeket is. A Nyitott Házakban a különböző programokon lehetővé válik a generációk találkozása, amely hozzájárulhat a gyermek- és ifjúsági korosztály valamint az idősek közötti jó partneri viszony kialakításához, az egymást segítő, összetartó helyi közösséghez kialakulásához.
Az utóbbi években egyre többen ismerik fel teremtett világunk védelmének fontosságát. Ferenc pápa „Laudato Si’ – Áldott légy…” kezdetű enciklikájában külön is felhívta a figyelmet az erőforrásokkal való tudatos gazdálkodás elősegítésének fontosságára, a szolidaritásra, az önellátást biztosító szociális gazdaság kiépítésére. Mindezek szem előtt tartásával a nehéz helyzetben élők gazdasági segítésének egyik eszközei lehetnek az önellátást biztosító tevékenységek. Ezek döntően a kis- és konyhakert művelésével indulnak, mely a különböző fejlesztések, támogatások felhasználásával az önellátáson túli, akár a kistermelővé válást, a hozzáadott értéket biztosító kézműves termékek előállításához is elvezethetnek. A fizikális (ön)ellátáson túl az akár kiegészítő vagy rendszeres jövedelmet is csökkenti a hátrányos helyzetűek kiszolgáltatottság érzését, gazdálkodásuk a rendszerességen túl, abban is erősítik őket, hogy felelősséget vállaljanak saját sorsukért, annak irányításáért.
A veszélyeztetett és hátrányos helyzetű fiatalok és fiatal felnőttek esetében döntő lehet ezért a munkavégző képesség fejlesztése, a rendszeres és kitartó munkára való ösztönzés. A megfelelő tanácsadással és ismeretátadással kísért szakmai segítségnyújtás erősíti önbizalmukat, mellyel esélyegyenlőségük is növekszik. A jól elvégzett munka eredménye nemcsak az abban részvevők számára jelent örömet, hanem környezetük, a társadalom általi elfogadást is erősíti, tisztelik erőfeszítéseiket. Mindez különösen fontos a halmozott hátrányokkal élők, így a cigány csalások esetében a társadalmi integráció, a toleráns, befogadó attitűd kialakításához. A saját- és a család számára önellátást biztosító tevékenységek nem jelentek feltétlenül egyben munkahelyteremtést is, de a hasznosság érzése, a rendszeresség, a felelős napi tevékenység hozzájárulhat a korábban nem ismert megélhetési modellek újra felfedezéséhez.
A szakemberek a gyermekek és fiatalok esetében megkülönböztetett figyelmet fordítanak arra, hogy a veszélyeztetett korosztály tagjai felismerjék a rájuk leselkedő veszélyes helyzeteket. Kiszolgáltatottságukat csökkenti és védekezésüket erősíti, ha időben meg tudják különböztetni a pozitív és negatív befolyásolásokat, előre láthatják döntéseik, cselekedeteik következményét, annak később bekövetkező eredményét. Erősíteni kell ezért mindazon képességeket és kompetenciákat, amely ellenállóvá teszik őket a negatív kihívásoknak, a következményes kínálásnak, vagy akár a kortársaiktól érkező rosszra csábításnak is. A személyes sorsokat illetően a későbbiekre való kihatás miatt döntő lehet, hogy a veszélyhelyzeteket felismerve, a konfliktus helyzeteket elkerülve a bekövetkező krízis szituációt megoldva járjanak el, így a későbbiekben nem kell vesztesnek érezniük magukat. Ezen kompetenciákat erősíteni kívánják a Nyitott Ház programjain önismereti játékos foglalkozásokkal, személyiségfejlesztő képzésekkel. Rendszeresen részt vehetnek a Nyitott Házak tematikus műhelymunkáin a mélyszegénységben élők, ahol a drog és alkoholfüggőség kialakulásának megelőzéséhez, a káros hatások felszámolásához, az addikció megszüntetéséhez is kapnak szakmai segítséget. Az eredményes munkához hozzájárulnak a csoportos foglalkozások, az egyéni beszélgetések, a tudatos szabadidős tevékenységek is. A közösség ereje segíti a kihívások és az akadályok egyéni és együttes leküzdését is.
Különös jelentősége van a megfelelő helyi szakemberek bevonásának a bűnmegelőzés terén, annak érdekében, hogy a szegénységben élő ne váljanak elkövetővé, vagy áldozattá, saját személyiségük feladásával.
A helyi szakemberek bevonása, a felelős közösségi munka az abban résztvevő munkatársak és segítők rendszeres képzése mellett már a leendő, lehetséges munkatársak bevonására is fókuszál ezzel egyidejűleg. Ennek érdekében különös jelentőséggel bírnak a rendszeresen megszervezett szakmai találkozók, a színvonalas munka biztosításához szükséges továbbképzések. A Nyitott Ház modellben dolgozó szakemberek számára döntő lehet, hogy nem egyedül kell a problémákkal szembe nézniük, a mintát adó működési modell elősegíti a regionális hálózatok kialakítását és országos programmá, együttműködéssé fejlesztheti az ott folyó munkát. A több területről érkező szakemberek eltérő tapasztalatai, sokirányú tudásai, a komplett ismeretei felerősítik egymást, és ennek a multiplikátor hatásnak a fejlesztő munkában és a hatékony segítségnyújtásban is jelentkeznek eredményei.